Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT

Hình thức hóa đơn điện tử được ban hành và chia thành 2 loại đó là hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Dù doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng thì khi chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử đều phải dựa trên những quy định của pháp luật. Đối tượng nào thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã? Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì? Mời bạn đọc theo dõi thông tin trong bài viết sau đây.

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã số của cơ quan thuế bao gồm doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lưu ý: Đối tượng không sử dụng loại hóa đơn này bao gồm:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Những doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Các đối tượng thực hiện việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bước 2: Cơ quan thuế gửi thông báo trả lời

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông báo được gửi theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Từ 1/11/2020, 9 văn bản pháp luật về HĐ sẽ hết hiệu lực 

Cần lưu ý gì khi thực hiện hủy hóa đơn điện tử?

Bước 3: Hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có)

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *